CHINA: Railway operator gets electrocuted in Zhuzhou