Azerbaijani soldier executes wounded Armenian soldier in Nagorno-Karabakh

Azerbaijani soldier executes wounded Armenian soldier in Nagorno-Karabakh